<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1400166854918976544\x26blogName\x3d::haLL+Of+FamE::thE+7th+geN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://7thgenesis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/\x26vt\x3d-6123901973924325048', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Wednesday, December 3, 2014

Futsal gathering pertama lepas habis sekolah
Selepas kekalahan tetap tersenyum
5 farabi 08
Taiko sudah mau berangkat maa

Jauh di Sudut Hati NidzamYatimiRamli @ 5:05 AM | 0Secebis Kata

Wednesday, July 10, 2013

ADAB-adab berhubung ibadat mestilah merujuk kepada ajaran yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w., iaitu al-Quran dan sunah. Ada sebahagian pihak yang cenderung mencipta adab-adab ibadah tanpa merujuk kepada dua sumber agung itu, misalnya dakwaan yang menyatakan makruh mandi terlalu kerap, atau mandi pada hampir waktu berbuka kerana ia boleh mengurangkan keletihan dan sekali gus menghilangkan kelebihan puasa.

Sedangkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam al-Mawata’, Ahmad dan Abu Daud di dalam sunannya, Abu Bakar bin Abd al-Rahman meriwayatkan:

“Telah berkata sahabat yang menceritakan kepadaku: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”
Dengan itu Ibn Qudamah al-Maqdisi (meninggal 620H) menyatakan:

“Tidak mengapa seseorang mencurahkan air ke atas kepalanya (ketika puasa) disebabkan panas atau dahaga kerana diriwayatkan oleh sebahagian sahabat bahawa mereka melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”
(Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, 2/18, cetakan Dar al-Fikr, Beirut).

Yang penting di dalam bulan Ramadan ini adalah adab-adab yang kita kaitkan dengan ibadah puasa mestilah mempunyai asas yang boleh dipegang, iaitu al-Quran atau sunah. Antara adab-adab berbuka puasa yang dinyatakan di dalam hadis:

Menyegerakan berbuka apabila masuknya waktu atau disebut ta’jil al-Iftar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebut perkara ini, antaranya: Daripada Sahl bin Sa`ad bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Manusia sentiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menerangkan punca kebaikan di dalam agama ialah mengikut sunah Nabi s.a.w., iaitu Baginda menyegerakan berbuka puasa. Ini menolak dakwaan ajaran-ajaran karut yang kononnya melewatkan berbuka menambah pahala. Kata at-Tibi (meninggal 743H):

“Barangkali sebab Allah menyukai mereka yang bersegera membuka puasa, ialah kerana apabila seseorang berbuka puasa sebelum solat, membolehkannya menunaikan solat dengan dihadirkan hati. Juga ia menyanggahi ahli bidaah yang berpendapat wajib melewatkannya.”
(at-Tibi, Syarh Miskhat al-Masabih, 4/183, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Berut).

Berbuka puasa dengan rutab, atau tamar atau air. Rutab ialah buah kurma yang telah masak sebelum menjadi tamar kering, ia lembut dan manis. Adapun tamar ialah buah kurma yang sudah kering. (lihat: al-Mu’jam al-Wasit 1/88). Sekarang di negara kita rutab sudah mula dikenali. Ia kurma yang masak dan masih lagi belum kering dan mengecut. Apabila ia mengecut dipanggil tamar. Di dalam hadis daripada Anas katanya:
“Bahawa Rasulullah s.a.w. berbuka puasa dengan beberapa biji rutab sebelum bersolat. Sekiranya tiada rutab, maka dengan beberapa biji tamar, dan sekiranya tiada tamar, maka Baginda minum beberapa teguk air.”
(Riwayat Imam Ahamd dan Tirmizi, katanya hadis ini hasan) Al-Diya al-Maqdisi (meninggal 643H) telah mensahihkan hadis ini. (lihat: al-Ahadith al-Mukhtarah, 4/411 cetakan: Maktabah al-Nahdah al-Hadithah, Mekah).

Inilah tertib yang dilakukan oleh Baginda, pilihan pertama ialah rutab, jika tiada tamar dan jika tiada air. Kata al-Mubarakfuri (meninggal 1353H):

“Hadis ini menjadi dalil disunatkan berbuka puasa dengan rutab, sekiranya tiada, maka dengan tamar, dan sekiranya tiada, maka dengan air. Adapun pendapat yang menyatakan di Mekah disunatkan didahulukan air zam-zam sebelum tamar, atau mencampurkan tamar dengan air zam-zam adalah ditolak. Ini kerana ia menyanggahi sunah. Adapun Nabi telah berpuasa (di Mekah) banyak hari pada tahun pembukaan kota Mekah, namun tidak pernah diriwayatkan baginda menyalahi adat kebiasaannya mendahulukan tamar sebelum air.”
(al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi, 3/311, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut). Di samping itu, dakwaan jika tiada tamar, maka dengan buah-buahan yang lain juga tiada sebarang dalil daripada sunah Nabi s.a.w.

Menyegerakan solat Maghrib selepas berbuka dengan tamar atau air, sekiranya makanan belum dihidangkan. Hadis yang kita nyatakan di atas menunjukkan Baginda Nabi s.a.w. berbuka dengan rutab atau tamar atau air sebelum bersolat Maghrib. Maka kita disunatkan juga mengikuti langkah tersebut, iaitu selepas berbuka dengan perkara-perkara tadi, lantas terus menunaikan solat. Ini sekiranya makanan belum dihidangkan. Adapun sekiranya makanan telah dihidangkan di depan mata, maka dimakruhkan meninggalkan makanan untuk menunaikan solat. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis baginda Nabi s.a.w. antaranya: Daripada Anas bin Malik r.a.: Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Apabila telah dihidangkan makan malam, maka mulakanlah ia sebelum kamu menunaikan solat Maghrib, dan jangan kamu tergopoh-gapah ketika makan malam kamu.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar, Baginda s.a.w. bersabda:

“Apabila dihidangkan makan malam seseorang kamu, sedangkan solat (jamaah) telah didirikan, maka mulailah dengan makan malam. Janganlah dia tergopoh-gapah sehinggalah dia selesa.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Riwayat di atas juga menambah:

Bahawa Ibn Umar r.a. apabila dihidangkan untuknya makanan, manakala solat pula sedang didirikan, maka beliau tidak mendatangi solat melainkan hingga beliau selesai makan, sedangkan beliau mendengar bacaan imam. Ini kerana meninggalkan makanan dalam keadaan keinginan yang kuat untuk menjamahnya atau dalam perasaan lapar, boleh menghilangkan khusyuk di dalam solat, disebabkan ingatan terhadap makanan tersebut. Dengan itu para ulama menyatakan dimakruhkan solat setelah makanan terhidang di hadapan mata. Kata an-Nawawi (meninggal 676H): Di dalam hadis-hadis tersebut dimakruhkan solat apabila terhidangnya makanan yang hendak dimakan kerana ia boleh mengganggu hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk.
(An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 4/208, cetakan: Dar al-Khair, Beirut).

Sebenarnya bukan pada makan malam atau solat Maghrib sahaja kita disunatkan mendahulukan makanan yang dihidang sebelum solat, bahkan sunah ini meliputi semua solat dan waktu makan kerana dibimbangi menghilangkan khusyuk. Ini sekiranya makanan telah terhidang di depan mata. Al-Munawi (meninggal 1031H) pula menyebut:

“Hadis tersebut menyatakan hendaklah didahulukan makan malam sebelum solat Maghrib. Namun ia juga dipraktikkan juga pada solat-solat yang lain. Ini kerana punca arahan ini ialah bimbang hilangnya khusyuk.”
(al-Munawi, Faidh al-Qadir, 1/295, cetakan: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir).

Malangnya ada di kalangan yang kurang faham, lalu mereka menyatakan bahawa kalau azan sudah berkumandang, hidangan dan makanan hendaklah ditinggalkan demi mengutamakan solat jemaah. Inilah kedangkalan meneliti hadis-hadis Nabi s.a.w., lalu mengandaikan agama dengan emosi sendiri.

Adapun sekiranya makanan belum terhidang atau perasaan keinginan terhadap makanan tiada, maka tidaklah dimakruhkan untuk terus solat. Ini bukanlah bererti kita disuruh mementingkan makanan melebihi solat, sebaliknya tujuan arahan Nabi s.a.w. ini ialah untuk memastikan kesempurnaan solat. Al-Imam Ibn Hajar al-`Asqalani (meninggal 852H) memetik ungkapan Ibn Jauzi (meninggal 597H):

“Ada orang menyangka bahawa mendahulukan makanan sebelum solat adalah bab mendahulukan hak hamba ke atas hak Tuhan. Sebenarnya bukan demikian, tetapi ini adalah menjaga hak Allah agar makhluk masuk ke dalam ibadahnya dengan penuh tumpuan. Sesungguhnya makanan mereka (para sahabat) adalah sedikit dan tidak memutuskan mereka daripada mengikuti solat jemaah.”
(Ibn Hajar al-`Asqalani, Fath al-Bari, 2/385, cetakan: dar al-Fikr, Beirut).

Makan dengan kadar yang tidak berlebihan ketika berbuka. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. maksudnya:
Dan makan dan minumlah kamu, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan.
(Surah al-`Araf:31).

Di dalam hadis Baginda s.a.w. menyebut:

“Anak Adam itu tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya (memberikan kekuatan kepadanya). Sekiranya tidak dapat, maka satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan.”
(Riwayat Tirmizi, katanya: hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani dalam Fath al-Bari menyatakan hadis ini hasan).

Hadis ini salah difahami oleh sesetengah pihak, lalu mereka menyangka Nabi s.a.w. menyuruh umatnya jika makan, hendaklah satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan. Sebenarnya jika kita teliti hadis ini bukan demikian, pembahagian tersebut ialah had maksimum. Kalau boleh kurang daripada itu. Sebab itu Baginda menyebut jika tidak dapat, maka tidak melebihi pembahagian tadi. Namun yang lebih utama digalakkan sekadar yang dapat memberi tenaga.

Berdoa ketika berbuka. Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w.:
“Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu, doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka.”
(Riwayat Ibn Majah, sanadnya pada nilaian hasan dan ke atas. Ishaq bin ‘Abd Allah al-Madani dithiqahkan oleh Abu Zur’ah dan disebut saduq oleh al-Zahabi dalam al-Kasyif ).

Maka kita boleh berdoa dengan apa sahaja doa yang kita hajati. Doa orang berpuasa makbul disebabkan jiwa yang telah dibersihkan daripada kotoran dosa dan syahwat. Justeru itu al-Munawi menyebut:

”Hadis di atas hanya untuk sesiapa yang telah menunaikan tanggungjawab puasa dengan menjaga lidah, hati dan anggota.”
(Faidh al-Qadir, 2/500).

Di sana ada doa yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. ketika berbuka dan disunatkan kita membacanya:

“Adalah Rasulullah s.a.w. apabila berbuka, Baginda bersabda: Telah hilanglah dahaga, telah basahlah peluh (hilang kekeringan) dan telah tetaplah pahala, insya-Allah.”
(Riwayat Abu Daud, sanadnya hasan)

Namun setiap orang yang menunaikan puasa dengan sepenuhnya, hendaklah merebut peluang doa yang makbul ketika dia berbuka.

Berdoa kepada sesiapa yang menjamu kita berbuka, kata Anas r.a.:
“Baginda s.a.w. pernah datang kepada (rumah) Saad bin Ubadah. Dia menghidangkan roti dan minyak. Baginda pun makan dan bersabda: Telah berbuka puasa di sisi kamu mereka yang berpuasa, telah makan makanan kamu mereka yang baik dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat.”
(Riwayat Abu Daud, Diya al-Maqdisi dalam Al-Ahadith al-Mukhtarah menyatakan ia sahih 5/158). Maka berdoalah kepada mereka yang menjamu kita berbuka puasa. Ini adab yang sangat baik.

Demikian senarai adab-adab yang terkandung di dalam sunah Nabi s.a.w. ketika berpuasa. Semoga pengamalan adab-adab ini menambahkan lagi pahala puasa kita.

Artikel diambil daripada drmaza.com

Labels:

Jauh di Sudut Hati NidzamYatimiRamli @ 6:18 PM | 0Secebis Kata

Thursday, December 29, 2011

assalamualaikum :)

mungkin anda pernah mndgr kata2 "susahnye jd wanita islam.itu x bole ni x bole.alangkah bagusnye jd lelaki,bebas dan haknye lebih tinggi drpd wanita dlm sume perkara."

Antara perkara atau peraturan yg sering d jdikan bahan rungutan adalah :
-sshnye jage aurat wanita berbanding lelaki
-wanita perlu mnta izin suami jika ingin kuar rumah tp lelaki bebas ke mane sje
-wanita wajib taat kpd suaminye tp suami x perlu taat pd isteri
-wanita berhadapan dgn kesusahan ktike hamil dan mlahirkan
-talak d tgn suami dan bkn isteri
-wanita juga kurang beribadah d sbbkan nifas dan haid manakala lelaki x bhdapan dgn halangan itu

itu kata anda..tetapi pernhkah anda bfikir d sblik ksukaran dan ksulitan tu sbnrnye btujuan mlindungi dan meningkatkan martabat seorg wanita??sume tu ade sebab musababnye...

1)sshnye jage aurat wanita berbanding lelaki.
Aurat wanita adalah suatu yg amat mahal dan bharga dan krane itulah ia perlu d jage dan d belai serta d smpan d tmpt yg slmt. Umpama batu permata yg d smpn d tmpt khas dan bkn d biarkan berselerak. itulah bandingan wanita Muslimah dgn wanita jalanan.


2)wanita perlu mnta izin suami jika ingin kuar rumah tp lelaki bebas ke mane sje.
Seorg lelaki d akhirat kelak akn dipertanggungjwbkan trhadap 4 wanita iaitu isteri,ibu,anak pmpuan dan saudara pmpuannye,sementara wanita pula,tanggungjwb terhadapnye dtanggung oleh 4 lelaki iaitu suami,ayah,anak lelaki dan saudara lelakinye.


3)wanita wajib taat kpd suaminye tp suami x perlu taat pd isteri.
Jangan kita fikir wanita sje perlu taat kpd suami,suami jgak wajib taat kpd ibunya, malahan 3x lebih utama drpd bapanya..bukankah ibu seorg wanita??seorg lelaki perlu bjihad fisabilillah tp wanita cukup skadar taat pd suami dan mnunaikan tanggungjawabnya kpd Allah akn mndpt pahala same spt org pegi bjuang.


4)wanita berhadapan dgn kesusahan ktike hamil dan mlahirkan.
mmg x d nafikan saat hamil dan mlahirkan mmg waktu yg sukar dan mnyakitkan.tapi kita perlu ingt, ktike hamil, seluruh makhluk dan malaikat mndoakan kesejahteraan kita dan sekiranye kta mati,ia adalah mati syahid.


5)wanita juga kurang beribadah d sbbkan nifas dan haid manakala lelaki x bhdapan dgn halangan itu.
Seorg wanita bole memasuki syurga mlalui pntu mne pun yg dye suke jika mnjage solat lima waktu,puasa ramadhan,taat suami dan jage kehormatannya.


Lihatlah betapa Allah mnyayangi hambanya yg bgelar seorg wanita dan mninggikan darjat mereka.tapi anda msih rse x adil dan rse golongan lelaki lebih mulia dan tinggi drjtnye sdgkan kaum wanita lebih mudah memasuki syurga dbandingkan lelaki.

Jagalah aurat kerana ia titik permulaan untuk anda mnjadi wanita solehah seterusnye mnjdi penghuni syurga d akhirat kelak.Jangan merase xcntik bile mnutup aurat krana kcantikan sebenar adalah apabila anda memeliharanya dan x memperlihatkannye kpd org len.

Berbahagialah mnjdi seorg muslimah kerana tiket untuk anda bergelar penghuni syurga terbentang luas....Bersyukurlah dgn siapa diri anda kerana dgn merasai knikmatan tersebut membuatkan anda sedar betapa mulianye anda di sisi Allah SWT...

(p/s:bertuahnye jd seorg wanita..alhamdulillah :))
sekian sje....nukilan d ambil dari..mjlh Nur ^_^

Jauh di Sudut Hati Nur Faezah Anuar @ 2:09 PM | 1Secebis Kata

Tuesday, December 13, 2011Jom Belajar Luar negara (destinasi : Bumi Syams,Jordan)
Jom belajar luar negara! :)
(Bahagian 1)

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. [Itu telah menjadi] janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya [selain] daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (9:111) Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji [Allah], yang mengembara [demi ilmu dan agama], yang ruku’, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mu’min itu. (9:112)


Alhamdulillah.Rata-rata dari adik-adik tingkatan 5 2011 sudah selesai menamatkan pengajian diperingkat sekolah menengah bukan?Semoga hari-hari penuh debaran yang dilalui bermula hari tamatnya SPM sehinggalah saat keputusan diumumkan nanti disusuli dengan tahajjud cinta dan doa berpanjangan kepada Allah.Moga-moga Allah kurniakan sesuatu yang terbaik untuk adik-adik.

Dan dalam fatrah sekarang,tidak boleh tidak,pasti adik-adik sedang sibuk memikirkan ke mana hala tuju selepas SPM.Ke bumi mana untuk diterokai bagi meneruskan cita-cita.Ke lembah mana untuk dijelajahi bagi mencapai segulung ijazah dalam bidang yang diminati semenjak awal usia.

Maka dengan itu,kami para senior berbesar hati untuk mempromosi sebuah benua yang sarat dengan sinergi ilmu sains sosial dan sains tulen,iaitu The Hashemite Kingdom of Jordan.

Insya Allah,selepas SPM pilihlah sama ada ingin meneruskan pengajian dalam bidang syariah seperti Usuluddin,Usul Fikh,Ekonomi dan perbankan Islam di Yarmouk university serta Bahasa Arab.Atau bagi yang berminat meneruskan cita-cita untuk menjadi seorang doktor atau doktor gigi,Jordan University Science Of Technology yang pernah dinobatkan sebagai universiti terbaik dalam bidang pengkajian saintifik dan teknologi menjanjikan sebuah kejayaan untuk adik-adik.Insya Allah.

Berkenaan dengan sistem pengajian di Universiti Yarmouk.pihak universiti tidak mengehadkan tahun pengajian.Apa yang penting ialah menghabiskan semua subjek yang disediakan bagi setiap bidang.Kebiasaannya pelajar Malaysia mengambil masa 4 tahun untuk menghabiskan pengajian.Terdapat 3 sem dalam satu Tahun.Semester 1,semester 2 dan semester soifi [musim panas] yang mana sem soifi ini adalah sem pilihan.

Manakala untuk universiti JUST pula,tahun pengajian bagi tahun satu,dua dan tiga dikenali sebagai tahun pra-klinikal.Manakala tahun empat,lima dan enam adalah sebagai tahun klinikal.Sistem peperiksaan menggunakan komputer dan assigment atau kerja luat mengikut kemahuan doktor.

Kelebihan?Terlalu banyak.Dengan kedudukan yang berhampiran dengan negara-negara Arab yang lain serta negara Eropah,Jordan juga menjadi salah sebuah negara yang turut mengalami iklim 4 musim yang tidak mungkin kita peroleh di Malaysia.

Selain itu,dari sudut khazanah ilmu,tersangat banyak memandangkan kebanyakan buku-buku agama yang ditermjemahkan di Malaysia boleh dijumpai di sini.Selain itu,kelas-kelas tafaqquh,kelas Al-Qur'an dan sebagainya memberikan ruang dan peluang yang besar untuk adik-adik lebih mendalami ilmu agama di sini tidak kira bagi pelajar aliran agama mahupun pelajar aliran sains
.
Jordan juga kaya dengan tempat-tempat tinggalan sejarah Rom,Islam dan umat-umat terdahulu seperti Ummu Qays,Petra,Wadi Ram,makam-makam sahabat,Laut Mati dan sebagainya.Hal ini membolehkan adik-adik untuk sambil menyelam minum air dengan menikmati dan menghayati serta memperoleh ibrah sepanjang keberadaan anda di Jordan sebagai seorang mahasiswa.

" Kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. (3:137)"

Akhir kalam,sambunglah pengajian anda ke Jordan yang bakal mengubah adik-adik menjadi seorang mahasiswa yang punya matlamat hidup.Kerana insya Allah,bumi barakah ini bukan sahaja sarat dengan ilmu tetapi padat dengan fikrah dan suasana tarbiyah yang sukar diperoleh di Malaysia.Insya Allah.Apa yang penting,Luruskan niat,bulatkan tekad,tetapkan matlamat.Semoga pengajian adik-adik di sini bukan sekadar membawa pulang segulung ijazah,tetapi membawa sesuatu untuk mengubah dunia!

" Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya [ke medan perang]. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (9:122) "


-Kerjasama Alumni Bestari Jordan-

Labels:

Jauh di Sudut Hati Hattarazian @ 8:12 PM | 0Secebis Kata

Tuesday, September 20, 2011

deenie!!
where are you????

:p

Jauh di Sudut Hati Imran Mohd Zawawi @ 3:14 AM | 0Secebis Kata

Wednesday, December 8, 2010

doa perpisahan
Album : Teman Sejati
Munsyid : Brothers
http://liriknasyid.com

Pertemuan kita di suatu hari
Menitikkan ukhuwah yang sejati
Bersyukurku kehadap Illahi
Di atas jalinan yang suci

Namun kini perpisahan yang terjadi
Dugaan yang menimpa diri
Bersabarlah diatas suratan
Kutetap pergi jua

Kan kuutuskan salam ingatanku
Dalam doa kudusku sepanjang waktu
Ya Alloh bantulah hamba-Mu

Mencari hidayah dari pada-Mu
Dalam mendidikan kesabaranku
Ya Alloh tabahkan hati hamba-Mu
Diatas perpisahan ini

O.. uwo.. ho..

Teman betapa pilunya hatiku
Menghadapi perpisahan ini
Pahit manis perjuangan
Telah kita rasa bersama
Semoga Allah meredhoi
Persahabatan dan perpisahan ini
Teruskan perjuangan

Kan kuutuskan salam ingatanku
Dalam doa kudusku sepanjang waktu
Ya Alloh bantulah hamba-Mu

Senyuman yang tersirat di bibirmu
Menjadi ingatan setiap waktu
Tanda kemesraan bersimpul padu
Kenangku di dalam doamu
Semoga... Tuhan berkatimu

Oo.. ho.. o...assalamualaikum

lama rasanya mata menatap blog yang usai
terkulai layu..

ahh, mungkin saja kesibukan para admin untuk menjengah
atau saja tiada idea untuk dicurahkan..
fatrah exam yang selalu aja muncul semenjak kita bergelar pelajar universitas ni..

namun,
jangan lupa matlamat dibinanya blog ini untuk kita saling memperingatkan antara satu sama lain..

andai saja anda menjumpai artikel2 yang menarik
boleh saja disalin tampal ke dalam blog ini..
jangan lupa dikreditkan kepada penulisnya..

mungkin boleh dijadikan pengajaran dan pedoman buat kita semua..

ayuh para admin !
bersama kita bangunkan ISLAM !!!


Jauh di Sudut Hati Nurul Athirah @ 10:28 AM | 4Secebis Kata

Friday, December 3, 2010

update3!


assalamualaikum..haih2. ape nak jadi dgn blog kesayangan kita ni wehhh???

hee. update la...kita bertanggungjawab!see, ana dah update ni. ramai yang tengah cuti menunggu result kan? moga najah semuanya. ameen ya Rabb. moga ilmu yang kita tuntut ini akan jadi pemangkin untuk kebangkitan islam pada masa akan datang. inshaAllah.

kami kat mesir alhamdulillah sihat2 je. sekarang dah masuk musim sejuk. winter!! yeay! satu je masalahnye. cepat lapar...aduh~ bantuin yaa..

anyway, just nak inform inshaAllah family ana akan bertandang ke mesir. sampai 10 hb. kalau ada yang rindu, tak payah segan-segan kirim bungkusan ye.. hee~

ma3assalamah

Jauh di Sudut Hati siti-situ-sana-sini @ 7:33 AM | 0Secebis Kata

Thursday, August 26, 2010

Assalamualaikum w.b.t.,

Tempoh hari, saya ketemuan dengan seorang adik SAMBEST tatkala selesai solat tarawih di salah sebuah masjid di Shah Alam.

Seperti biasalah apabila bertemu dengan rakan mahupun junior dari alma mater mestilah hendak bertanyakan perkembangan terkini institusi itu.

Soalan itu seolah-olah menjadi soalan 'melepas syarat' untuk menunjukkan sifat cakna kepada sekolah.

Akan tetapi...

Maklumat yang saya terima pada malam itu bukanlah dari jenis yang menyenangkan.

Selain warna musolla yang "luar biasa" sekolah kemungkinan mempunyai masalah yang lebih serius.

Ada maklumat yang tidak berapa terperinci bahawa sejumlah pendidik ada kemungkinan mahu berpindah ke tempat-tempat lain untuk mendidik.

"Biasalah, kan? Mesti naik pangkat kan?"

Jawapan yang saya terima adalah tidak. Atas kehendak diri sebenarnya.

Saya tidak tahu siapalah guru-guru yang dikhabarkan itu; tidak sempat mengorak rahsia yang tersumbat di rongga akal junior itu.

'The big picture' di sini ialah mungkinkah ada suatu sebab yang munasabah yang menyebabkan guru-guru berpindah ke tempat lain?

Ini satu soalan yang perlu kita cari jawapan.

Setakat ini sahajalah maklumat yang dapat dikongsi.

Rakan-rakan lain yang mempunyai akses dan sumber yang boleh dipercayai bolehlah mengambil initiatif untuk membuktikan khabar-khabar ini.

Moga-moga apa-apa yang bakal diperolah tidaklah memberi isyarat bahawa SAMBEST dilanda badai-badai yang membinasa.

Sekian sahaja.

P.s. bukak puasa re-u nanti pandai2lah igt dunia. Jgnlh nk mentekedarah... ha ha ha

Jauh di Sudut Hati Husha @ 2:57 PM | 2Secebis Kata

Tuesday, August 24, 2010

URL CHANGING.

salam. aip, everybody! nice to hear all of you are planning on a grand reunion. alhamdulillah, at last, the-long-time-planning-plan succeed.

ok. just one issue. i have change my blog's url. but still buta IT. i dont know how to inform to all of u. i think this is the best medium.

so, here it is.. hajar azhar klik la ek. it's a better url i guess. heee.. happy reunioning~~

Allahua'lam

Jauh di Sudut Hati siti-situ-sana-sini @ 8:25 AM | 2Secebis Kata

Sunday, August 22, 2010

REUNION 7TH GENESIS

MAJLIS BERBUKA PUASA

LOKASI : SUMMIT HOTEL
HARI : ISNIN
TARIKH : 6 HB SEPTEMBER 2010
MASA : BERMULA JAM 7 P.M
BAYARAN : RM45 per head

TEMA : Pakaian Kebangsaan, Baju Batik, Kemeja, Sopan.
KEHADIRAN : Dianggarkan 100-120 orang.
KUMPULAN SASARAN : Sambestari batch 2004-2008

*Penasihat - Amir Fikri (0133260373)

*Bendahari - Mohd Deenie (0133313774). Pembayaran through Bank-in melalui akaun 12065020089037.

*Unit Pendaftaran dan Pengesahan Kehadiran -
Putera - Zairy Fahmy (0133260405)
Puteri - Rye Raihanah (0137502589)
- Atiqa Azman (0133215166)

*Unit Aturcara Majlis - Nasrul Asyraf (0133192926)

*Unit Fotografi dan Publisiti - Muhd Hidayat (0172038080)

*Unit Cenderahati - Mohd Hasrul (0133260409)

p/s:Segala permasalahan yg berkenaan bolehlah dirujuk pada ajk2 yg terlibat. Harap maklum =)

Jauh di Sudut Hati 7thbestari @ 11:12 PM | 4Secebis Kata

-Welcome to the Official Blog of SAMBESTARI 7th Generation-